Služba Sleduj fond

Investor dobrovoľne dáva spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „VÚB AM“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (e-mailovej adresy) na účel jednorazovej e-mailovej notifikácie o zvolenom pohybe konkrétneho fondu, a to na dobu 3 roky od aktivácie. Odvolanie udeleného súhlasu je možné zaslaním požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára, za čo nehrozí investorovi žiadne odmietnutie zmluvného vzťahu, povinnosti alebo inej služby zo strany VÚB AM. Komplexné informácie k ochrane osobných údajov sú zverejnené tu

Investor berie na vedomie príslušné upozornenie v súvislosti s investíciami do fondov VÚB AM. Investor si je vedomý, že služba „Sleduj fond“ má výhradne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje zo strany VÚB AM investičné poradenstvo, ani iný druh odporúčania vo vzťahu k investíciám do fondov VÚB AM. Hoci VÚB AM vyvíja najlepšie úsilie na zabezpečenie dostupnosti a funkčnosti služby „Sleduj fond“, nemožno spoľahlivo vylúčiť prípadnú dočasnú nedostupnosť, resp. iné technické incidenty týkajúce sa tejto služby. Vzhľadom na uvedené a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že VÚB AM nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora vo veci investícií do fondov VÚB AM na základe  alebo v súvislosti so službou „Sleduj fond“.

VÚB AM si vyhradzuje právo službu „Sleduj fond“ podľa vlastného uváženia ukončiť, pričom informáciu o tomto ukončení zverejní na svojom webovom sídle (www.vubam.sk). V prípade zlúčenia fondu služba „Sleduj fond“ zaniká automaticky.