Rezervný fond

Charakter fondu:
Fond krátkodobých investícií
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
23. 9. 2008
Počiatočná hodnota podielu:
0,033194 EUR
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci VÚB AM Investičného Sporenia:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRRI)
1/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Investičný profil a stratégia fondu

  • Fond je orientovaný na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov s krátkou platnosťou a do nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách.
  • Z hľadiska emitenta ide najmä o štátne dlhopisy a dlhopisy bonitných bánk. V majetku fondu sa môžu nachádzať aj finančné deriváty.
  • Cieľom fondu je maximalizovať výkonnosť v referenčnej mene pri nízkom investičnom riziku v stanovenom investičnom horizonte 6 mesiacov.
  • Fond je vhodný pre investora, ktorý uprednostňuje konzervatívnu investičnú stratégiu vyznačujúcu sa nízkou volatilitou.