O nás

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Spoločnosť VUB Asset management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ,,VÚB AM“) získala povolenie na činnosť a správu podielových fondov dňa 3. 4. 2000 na základe Rozhodnutia č. 002/2000/SS Ministerstva financií SR a vznikla dňa 17. 4. 2000 zápisom do obchodného registra. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov

Od začiatku svojej činnosti sa spoločnosť zaradila medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti. Činnosť spoločnosti a správa fondov je regulovaná Zákonom o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z.z. V roku 2013 prešla zmenou organizačnej štruktúry, kedy sa Eurizon Capital SA so sídlom Luxembursku stala majoritným vlastníkom. Súčasne spoločnosť prevzala kontrolu nad dvoma dcérskymi spoločnosťami, CIB IFM v Maďarsku a PBZ Invest v Chorvátsku. V roku 2017 prišlo k zmene a Eurizon Capital SA stal výlučným vlastníkom spoločnosti VÚB AM.

Od 1.6.2018 sa majoritným vlastníkom stala spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. so sídlom v Taliansku.

Momentálne je VÚB AM druhá najväčšia správcovská spoločnosť na Slovensku s majetkom pod správou viac ako 1 650 mil. Eur. Spoločnosť je členom Asociácie správcovských spoločností od mája 2000.

VÚB AM je členom skupiny Intesa Sanpaolo.

Depozitár

Činnosť depozitára podielových fondov v správe VÚB AM vykonáva Všeobecná úverová banka, a.s. Intesa Sanpaolo Group, Mlynské Nivy 1, 829 90, Bratislava 

Predstavenstvo VÚB AM

Predseda: Marco Bus

Členovia:
  • Marian Matušovič (CEO)
  • Liuba Samotyeva

Dozorná rada VÚB AM

Predseda: Prof. Giorgio Di Giorgio

Členovia:
  • Alexander Resch
  • Massimo Mazzini
  • Oreste Auleta
  • Tomáš Výrost

Prokúra

  • JUDr. Božena Malecká
  • RNDr. Peter Šenk
  • Ing. Juraj Vaško
 

Adresa spoločnosti: VÚB Asset Management správ.spol., a.s.
Mlynské Nivy 1, Bratislava
820 04, Slovensko
Tel: (421) 0850 123 000


Eurizon Capital

Eurizon Capital SGR S.p.A. sídli v Miláne, Taliansko. Eurizon Capital SGR S.p.A. pôsobí ako pobočka spoločnosti Intesa Sanpaolo SpA.  Spravuje a distribuuje fondy kolektívneho investovania v Taliansku pre retailových, privátnych a inštitucionálnych klientov.

Adresa spoločnosti: Eurizon Capital SGR S.p.A
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
1930, Miláno, Taliansko
Tel: (39) 02 88101


CIB Befektetési Alapkezelo Zrt.

Ako člen CIB Group bola spoločnosť CIB Befektetési Alapkezelo Zrt. (ďalej aj ,,CIB IFM) založená v roku 1997 s cieľom rozšíriť sortiment produktov skupiny CIB s flexibilnými nízkorozpočtovými investičnými fondmi investujúcimi na maďarský aj medzinárodný finančný trh. Keď bol prijatý zákon o kapitálovom trhu v roku 2001, investičné správcovské spoločnosti získali príležitosť rozšíriť svoju činnosť, a tak spoločnosť začala aj so správou aktív.

Od roku 2013 sa CIB IFM stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a stala sa 100% dcérskou spoločnosťou VÚB AM  so sídlom na Slovensku. Spoločnosť spravuje aktíva súkromných investorov, firemných klientov a inštitucionálnych investorov investované do dlhopisov, cenných papierov peňažného trhu a akciového kapitálu so zameraním na región EMEA, Maďarsko a strednú a východnú Európu.

Adresa spoločnosti: CIB CIB Befektetési Alapkezelo Zrt.
H - 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Tel: (36) 1 423 2400 Fax: (36) 1 489 6675
E-mail: alapkezelo@cib.hu


PBZ Invest d.o.o.

PBZ Invest d.o.o. (ďalej aj PBZ Invest) je správcovská spoločnosť založená v roku 1998 a spravuje  investičné UCITS fondy, ako aj súkromné ​​spravované účty na základe zákona o kapitálovom trhu Chorvátskej republiky a zákona o otvorených investičných fondoch s verejnou ponukou. Momentálne má spoločnosť 12 podielových fondov pod správou a ich PBZ Start Fund otvorený v roku 1999, je jedným z najstarších podielových fondov v Chorvátsku.

Do roku 2013 bola PBZ Invest súčasťou skupiny PBZ v Chorvátsku, ktorú vlastnila Privredna banka Zagreb d.d. Od roku 2013 sa PBZ Invest stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a stala sa 100% dcérskou spoločnosťou VÚB AM so sídlom na Slovensku.

V priebehu rokov získala PBZ Invest niekoľko ocenení za výkonnosť pri správe investičných fondov UCITS, ako aj ocenenie za najlepšiu správcovskú spoločnosť.

Adresa spoločnosti: PBZ Invest d.o.o.
Ilica 5 - Oktogon, 10 000 Zagreb
Tel.: 00385 1 63 63 699
E-mail:  pbz.invest@pbz.hr    pbzinvest.sales@pbz.hr